فرم استخدام

*کاربر محترم برای بررسی رزومه خود لطفا به تمام سوال ها پاسخ صحیح بدهید
سریال شناسنامه
نام پدر
نام خانوادگی
نام
تاریخ تولد
محل تولد/محل صدور
تاریخ صدور
شماره شناسنامه
ایمیل
تلفن ثابت
شماره مو بایل
شماره ملی
آدرس
علایق

اطلاعات فردی

وضعیت خدمتی
دین و مذهب
وضعیت تاهل
جنسیت
قد
وضعیت سلامت
شیوه زندگی
سابقه کیفری
سن فرزند کوچکترم
سن فرزند بزرگترم
تعداد فرزند
وزن

اطلاعات تحصیلی

توضیحات رشته تحصیلی سال اخذ معدلمقطع تحصیلی

اطلاعات حرفه کاری

محل اخذ مدرکسال اخذمدارک فوق العاده

اطلاعات خانوادگی

تحصیلات مادر
تحصیلات پدر
تعداد خواهر
تعداد برادر
برادر - خواهر متاهل

اطلاعات شغلی در شرکت مذکور

سابقه کار در شرکت فوق

سایر اطلاعات شعلی

تعداد روزهای کارکرد محل فعالیت اصلی نام شرکت

اطلاعات تکمیلی ارسال مدارک

توجه: حتما عکس 3*4 رنگی و در سال جاری گرفته باشید